• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

CELE I ZADANIA OŚRODKA

Email Drukuj PDF

 Ośrodek realizuje zespołowe i indywidualne zajęcia których celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w wieku od 3 – 25 lat, rozwijanie ich zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie optymalnego poziomu niezależności od innych osób w życiu codziennym.

Zapewniamy odpowiednie warunki niezbędne do prowadzenia zajęć oraz w zakresie opieki nad wychowankami.

Zajęcia prowadzone są według indywidualnych programów, dostosowanych do potrzeb i możliwości konkretnego wychowanka, opracowanych przez nauczyciela bądź zespół rewalidacyjny stosownie do wskazań zawartych w orzeczeniach kwalifikacyjnych.

Zajęcia edukacyjne obejmują obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z:

 • podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego,

 • podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami niepełnosprawnościowymi,

 • ramowych planów nauczania.

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne obejmują obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz alternatywne metody komunikacji.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmują:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,

 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom wychowanka,

 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie małej i dużej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,

 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,

 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,

 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań wychowanka oraz jego działaniu w ekspresyjnej aktywności.

Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie pedagogiczne, określone w odrębnych przepisach. Na stanowisku nauczyciela może być zatrudniony psycholog lub pedagog.

Ośrodek realizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania w wymiarze 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka.

Organizujemy również całotygodniowe zajęcia przedszkolne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Podstawą do zakwalifikowania dziecka do grupy przedszkolnej jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania, wniosek rodziców (opiekunów) i skierowanie ze Starostwa Powiatowego.

Ośrodek zapewnia wychowankom:

 • rehabilitację ruchową, gimnastykę leczniczą i korekcyjną,

 • terapie mowy ukierunkowaną na stymulację narządów artykulacyjnych, naukę werbalizacji lub naukę alternatywnych sposobów komunikacji,

 • stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego i społecznego poprzez wykorzystywanie metod lub elementów metod stymulacji polisensorycznej dostosowanych do indywidualnych możliwości i potrzeb poszczególnych wychowanków.

Zapewniamy naukę, opiekę i wychowanie dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz  upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Ośrodek wspomaga rodziców, opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych poprzez:

 • prowadzenie zajęć otwartych,

 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

 • organizowanie imprez okolicznościowych z udziałem rodziców i opiekunów.

Statut OREW - POBIERZ

| OREW W PISZU |